פתח תפריט

הודעות

 

 

 

דירוג

 

מעלות מאשררת דירוג

המנפיק Stable/ilBBB

 

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.21 לפי מועדי פרעון

תיקון דוח.

 

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.21,

לפי מועדי פירעון.

 

דיבידנד בסך 7.52397 אג' למניה

קובע 3.4.22, תשלום 11.4.22

 

דוח מיידי על מינוי נושא משרה בכירה

סמנכל כספים

 

דיווח מיידי: התקשרות לרכישת זכויות

במחצבת דושן

 

מרשם בעלי מניות- החלפת חברה לרישומים

נכון ליום 2.12.2021

 

שינוי בפרטי תאגיד

2.12.2021

 

מצגת לשוק ההון

נובמבר 2021

 

מצבת התחייבות החברה ליום 30.09.2021

לפי מועדי פירעון

 

הודעה לבורסה: דוח רבעוני 3 לשנת 2021

נכון ל- 30.9.2021

 

שינוי החזקות ב"ע/נ. משרה

אפרת אוזן

 

הודעת זכייה במכרז להקמת מפעל ניקוז

בשטחי פארק אריאל שרון ומקווה ישראל

 

דוח מיידי על שינויים

בהחזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה

 

מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון

תשלום קרן אג"ח

 

דיווח לבורסה: חדל לכהן-נושא משרה

סמנכ"ל כספים

 

תוצ' אסיפה מיום 29/08/21- אישור מינוי דח"צית

המשך כהונת רו"ח מבקר, מינוי מחדש של דירקטורים

 

מצגת שוק ההון

אוגוסט 2021

 

דוח רבעון 2 / חצי שנתי

לשנת 2021.

 

מצבת התחייבות החברה ליום 30.06.21

לפי מועדי פרעון.

 

זימון אסיפה שנתית ל- 29.8.21

כתב הצבעה

 

זימון אסיפה שנתית ל- 29.8.21

דוח מיידי

 

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת

אסיפה יולי 21

 

דוח נאמן למחזיקי אג"ח סדרה ב'

לשנת 2020, רזניק

 

מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון - התקבלה מלוא התמורה בגין הנפקת אג"ח (סדרה ב')

הרחבת סדרה- תיקון דוח

 

מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון

התקבלה מלוא התמורה בגין הנפקת אג"ח ב' -הרחבת סדרה

 

מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הנפקה לציבור

(אג"ח סדרה ב')- הרחבת סדרה

 

תיקון טעות סופר בדיווח מיום 17.6.21

עדכון טופס הדיווח, צ"ל תוצאות הצעה לציבור

 

תוצאות מכרז מוסדי

החברה מתכבדת להודיע בזאת על תוצאות ההנפקה

 

דוח הצעת מדף להנפקת אג"ח ב ע"פ ת.מדף מ-22.7.20

הזמנות: 16.6.21

 

לפתיחת קובץ אישור לרישום ניירות ערך למסחר בבורסה ע"פ דוח הצעת מדף - לחץ כאן לקריאה

אישור מנכ"ל הבורסה לרישום ניירות ערך למסחר מיום 15.6.21

הנפקה לציבור ע"פ דוח הצעת מדף

 

"דירוג"

הנפקה חדשה

 

תוצאות מכרז מוסדי בק"ע

הנפקה אפשרית של אג"ח ב

 

דרוג מעלות ilBBB להרחבת אג"ח

בהיקף של עד 100 מ' ש"ח ע.נ

 

דיווח מיידי: זכייה במכרז לביצוע עבודות להקמת חניון "חנה וסע" בירושלים

בהיקף 124 מ' ש"ח ב44.5 חודשים

 

מצגת שוק ההון

מאי 2021

 

דוח רבעון 1

לשנת 2021

 

מצבת התחייבות החברה ליום 31.3.21

לפי מועדי פרעון

 

מעלות מאשררת דירוג

המנפיק ilBBB/Stable

 

קבוצת אורון - דיווח דוח שנתי מסכם לשנת 2020

דוח שנתי ליום 31 בדצמבר 2020

 

 

לצפיה בקישור אתר מאיה לחצו כאן

דוח מיידי

החברה מתכבדת להודיע בזאת כי ביום 9.5.2021 נודע לה על זכייתה של חברה בת

 

אורון נדל"ן בע"מ (חברה בשליטה (100%) של החברה), במכרז של רשות מקרקעי ישראל לחכירת מקרקעין לבניית 76 יחידות דיור בשכונת סיגליות בבאר שבע

(להלן: "המקרקעין" ו- "הפרוייקט" בהתאמה).

מצגת שוק ההון לסיכום פעילות שנת 2020

נכון ל 24.03.2021

 

דיווח מיידי: זכייה במכרז כביש 71

יששכר בית שאן

 

החברה מתכבדת להודיע בזאת, כי ביום 8.3.2021 התקבלה בידי חברת הבת אורון תשתיות ובניה (ג.י)בע"מ (100%) הודעה מחברת נתיבי ישראל על זכייה במכרז מסוג תכנון וביצוע (DESIGN BUILD) לביצוע עבודות תשתית, ובכלל כך הקמת מערכי גישור, סלילת כבישים וכיו"ב, הנדרשות לצורך הקמת קטע בכביש מספר 71 בין יששכר לבית-שאן.

דיווח מיידי לבורסה : קבוצת אורון -זכתה במכרז רמ"י לחכירת מקרקעין לבניית 76 יח"ד בבאר שבע

החברה מתכבדת להודיע בזאת כי ביום 28.12.2020 נודע לה על זכייתה של חברה בת

 

דיווח מיידי לבורסה : החברה התקשרה בהסכם לרכישת החזקותיו (20% ) של בעל מניות המיעוט בחברת הבת של החברה "אורון נדל"ן".

החברה מתכבדת לעדכן בזאת, כי ביום 16.12.2020 התקשרה החברה בהסכם לרכישת החזקותיו

 

דיווח מיידי: מכירת שטחי המסחר בפרויקט באור יהודה.

שטח של 1658 מ"ר ב 24.1 מיליון ש"ח

 

קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ ("החברה") - הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום ב', 28 בדצמבר 2020, בשעה 17:00

 

מצגת לשוק ההון - תוצאות רבעון 3

2020-קבוצת אורון

 

קבוצת אורון אחזקות מדווחת על תוצאות חזקות בתשעת החודשים לשנת 2020

דיווח תוצאות חזקות לשנת 2020

 

גידול של כ-7% בהכנסות בתשעת החודשים שהסתכמו לכ-658 מ' ש"ח
- צבר שיא במגזר התשתיות של כ-1.7 מיליארד ש"ח
-שיפור הרווחיות בכל מגזרי הפעילות של החברה
- גידול של כ-75% בEBITDA לכ-54 מ' ש"ח
- רווח נקי של כ-21.6 מ' ₪

 

דיווח מיידי לרשות ניירות ערך

לביצוע עבודות עפר, תשתיות וסלילה באזור הדרום.

 

דיווח מיידי פסיקה פרויקט מבשרת ציון

דיווח מיידי פסיקה פרויקט מבשרת ציון

 

דיווח לבורסה : התקשרות חברה בת (80%) בהסכם למכירת כל שטחי המסחר (2,878 מ"ר)

בפרויקט במסגרת תכנית "מחיר למשתכן" בראשון לציון (צריפין) ("הפרויקט"), בתמורה כוללת בסך של כ- 46.6 מיליוני שקלים.

 

דיווח מיידי - ביטול מכרז נמל דרום

דיווח מיידי - ביטול מכרז נמל דרום

 

דיווח לבורסה - חברת המגורים ( ב.ר. ) בע"מ מקבוצת אורון תבנה כ- 152 יחידות דיור בראשון לציון

דיווח לבורסה - חברת המגורים ( ב.ר. ) בע"מ מקבוצת אורון תבנה כ- 152 יחידות דיור בראשון לציון

 

דיווח לבורסה - קבוצת אורון - זכיה של חברת הבת במכרז של נתיבי ישראל

לביצוע עבודות ריבודים והטלאות הכוללות ייצור, אספקה ופיזור של תערובות אספלט במרחב דרום.

 

מצגת שוק ההון

אוגוסט 2020

 

דיווח לבורסה: תוצאות כספיות למחצית הראשונה לשנת 2020

גידול של כ-60% ברווח הגולמי לכ-53 מ' ש"ח

 

שיפור משמעותי ברווח וברווחיות של כל מגזרי הפעילות

הודעה לבורסה : אישור מתן תוקף לתוכנית בניין עיר

לפרויקט פינוי בינוי בגבעת אולגה חדרה

 

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 27.7.2020 הוועדה המחוזית לתכנון ובניה חיפה אישרה כי התמלאו התנאים למתן תוקף לתוכנית בניין עיר, בקשר עם פרויקט התחדשות עירונית (פינוי בינוי) של חברת בת של החברה (אורון נדל"ן בע"מ) בגבעת אולגה ( הגדוד העברי) בחדרה ("הפרויקט").

 

לפי התכנית כאמור ניתן יהיה לבנות 274 יחידות דיור בשני בניינים בפרויקט, אשר הקמתו עודנה כפופה להתקיימותם של מספר תנאים מתלים (ובכלל כך השגת 100% חתימות, קבלת היתר בניה והתקשרות לליווי בנקאי).

 

לפרטים נוספים אודות הפרויקט ראו סעיף 5.8 לפרק א' לדוח התקופתי לשנת 2019 של החברה שפורסם ביום 26.3.2020 (מספר אסמכתא 2020-01-030075) אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה.

הודעה על זכייה בפרויקט

להקמת חיבור שלוחה מסילתית אל נמל אשדוד

 

החברה מתכבדת להודיע בזאת, כי ביום 22.7.2020 התקבלה בידי חברת הבת גילי ויואל עזריה בע"מ (100%) הודעת זכייה במכרז של רכבת ישראל בע"מ לביצוע עבודות בניה ותשתית להקמת חיבור שלוחה מסילתית אל נמל הדרום בעיר אשדוד.

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת

 

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום ד', ה-5 באוגוסט, 2020 בשעה 17:00, במשרדי החברה הרשומים שברחוב יהודה הנחתום 6 באר שבע ("האסיפה").

דיווח לבורסה : זכיה במכרז מוריה - כביש 60

סלילה וגישור בהיקף של 273 מיליון ש"ח

 

דיווח לבורסה: זכייה במכרז תכנון וביצוע DESIGN BU

( נמל המפרץ ) מקטע מערבי - 107 מיליון ₪

 

דיווח לבורסה : זכייה במכרז לבניית מחלף להבים

מכרז בעלות של 78 מיליון ₪

 

דיווח לבורסה: גורם מוסדי למימון פרויקט ראשל"צ

דיווח לבורסה על גורם מוסדי למימון פרויקט ראשון לציון

 

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית

 

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום ב', 23 בדצמבר 2019, בשעה 17:00, במשרדי החברה שברחוב יהודה הנחתום 6, בית דניאל, באר שבע ("האסיפה"). 

הודעה לשוק ההון- דיווח תוצאות רבעון 3 לשנת 2019

הודעה לשוק ההון- דיווח תוצאות רבעון 3 לשנת 2019

 

החלטה על פדיון מוקדם של אג"ח סדרה א'

החלטה על פדיון מוקדם של אג"ח סדרה א'

 

מצגת שוק ההון

מצגת שוק ההון

 

תוצאות הנפקת אג"ח סדרה ב'

תוצאות הנפקת אג"ח סדרה ב'

 

טיוטת דיווח מיידי - מכרז מחיר למשתכן אור יהודה

ארזים מקבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ זכתה במכרז לבניית 199 יחידות דיור באור יהודה במסגרת "מחיר למשתכן"

 

טיוטת דיווח מיידי - מכרז מחיר למשתכן בב"ש

דוח מיידי

 

טיוטת דיווח מיידי - מחיר למשתכן רשל"צ

דוח מיידי

 

נכדה בהסכם לביצוע עבודות בשני פרויקטים בגבעתיים

דוח מיידי

 

דוח נאמן למחזיקי אגח סדרה א'

דוח מיידי

 

בת(80%)בהסכם למכ' מגרש ברעננה

דוח מיידי

 

מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון - פדיון

מצבת הון, הענקת זכויות לרכישת מניות ומרשמי ניירות הערך של התאגיד והשינויים בה

 

שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-מיטב דש השקעות

דוח מיידי על שינויים בהחזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה

 

זימון אסיפה מיוחדת ל-26.8.18 - מינוי דח"צ

דוח מיידי על אסיפה

 

זימון אסיפה מיוחדת ל-26.8.18

מינוי דח"צים, כתב הצבעה ועוד-תיקון מיום 22.7.18

 

מינוי דח"צ - דניאל ברנשטיין

דוח מיידי על מינוי דירקטור (שאינו תאגיד) או יחיד המכהן מטעם תאגיד שהוא דירקטור בחברה פרטית

 

חדל לכהן כדירקטור בלתי תלוי - עודד יצקן

דוח מיידי על נושא משרה בכירה שחדל לכהן בתפקידו

 

זימון אסיפה שנתית ל - 24.12.18 - הצהרת דירקטור

דוח מיידי על אסיפה

 

על אף עמידתה בהגדרת תאגיד קטן, הוחלט לא לאמץ ההקלה

דוח מיידי

 

תוצ' אסיפה כללית מיום 24.12.18, כהונה

דוח מיידי על תוצאות אסיפה

 

החזקות ב"ע/נ.משרה ליום 31.12.18

דוח מיידי על מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה

 

שינוי בפרטי התאגיד

קבוצת אורון

 

זכייה בבניית פרויקט M-TOWER

זכייה בבניית פרויקט M-TOWER

 

מניית קבוצת אורון - לצפיה במניה לחצו כאן

כתובת: יהודה הנחתום 6, בית דניאל, באר שבע
טל. 08-6295000

פקס. 08-6270051

מייל.  oron@oron-group.co.il

 

כל הזכויות שמורות לקבוצת אורון בע”מ

אודות הנגישות

קבוצת אורון - אחזקות והשקעות בע   BDI דן אנד ברד סטריט duns

 

חותם אמינות עברית

 

הפעל נגישות

בניית אתרים